Algemene (betaal)voorwaarden

Betalingsvoorwaarden: Vóór aanvang van de yogales betaal je een losse les contant of je maakt het bedrag van het betreffende yogalesblok (na inschrijving) over op bankrekeningnummer NL25 ABNA 0495419559 tnv SJM Touw-Busker o.v.v  Be-Yoga. Let hierbij s.v.p. op de betaaldatum.
Bij inschrijving ga ik er van uit dat je, je voor het gehele yoga jaar aanmeldt.

*Algemene Voorwaarden
De lesdagen staan per lesblok vermeld op de website. Rooster en wijzigingen zijn onder voorbehoud.

Als de les door ziekte van de docente een keer niet door kan gaan wordt dit z.s.m. per WhatsApp of SMS doorgegeven en wordt deze les ofwel door een collega gegeven dan wel verrekend met het cursusgeld. 

Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat op de website. Het cursusgeld dient voor de afgesproken betaaldatum contant te worden betaald of te worden gestort op het bankrekening nummer zoals dit op de website vermeld staat.

Je verbindt je steeds voor de duur van één lesblok. Dit betekent dat je het bedrag van het lesblok betaalt, ook als je verhinderd bent of besluit tussentijds te stoppen.

Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Be-Yoga zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. 

Na betaling van de lesbundel of losse lessen is restitutie van lesgeld ongeacht de reden niet mogelijk. Wel zijn betaalde lessen overdraagbaar, echter alleen in samenspraak met de docente en na kennismaking met een zelf aangedragen persoon.

Bij ongeval / blessures/ziekten die yoga voor langere tijd onmogelijk maken wordt er in overleg met de docente naar een passende oplossing gezocht.  De cursist vermeldt lichamelijke of psychische klachten aan de docente.

Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist. Be-Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of verlies van eigendommen noch voor opgelopen letsel van de cursist voor/ tijdens of na de les. De cursist wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend specialist te worden geraadpleegd.

Elke cursist dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen de locatie waar de lessen plaats vinden. Gebruik van mobiele telefoon is niet toegestaan in de yogaruimte.

Be-Yoga verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren. Be-Yoga behoudt zich de vrijheid om de Algemene voorwaarden te wijzigen.

Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met de Algemene (betaal)voorwaarden.

Tot in de yogazaal! 
Namasté , Sonja Touw